YukiHana 2010

YukiHana 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


YukiHana 2010

YukiHana 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


Ryoko 2010

Ryoko 2010

80x40x7cm Vinyl on Canvas


Ryoko 2010

Ryoko 2010

80x40x7cm Vinyl on Canvas


Kioku Memory 2010

Kioku Memory 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


Kioku Memory 2010

Kioku Memory 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


Kazuko 2010

Kazuko 2010

50x50x7cm Vinyl on Canvas


Kazuko 2010

Kazuko 2010

50x50x7cm Vinyl on Canvas


Jiki Porcelain 2010

Jiki Porcelain 2010

60x80x7cm Vinyl on Canvas


Jiki Porcelain 2010

Jiki Porcelain 2010

60x80x7cm Vinyl on Canvas


ImaHodo 2010

ImaHodo 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


ImaHodo 2010

ImaHodo 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


ImaHou 2010

ImaHou 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


ImaHou 2010

ImaHou 2010

100x100x7cm Vinyl on Canvas


Amaya Night Rain 2010

Amaya Night Rain 2010

80x40x7cm Vinyl on Canvas


Amaya Night Rain 2010

Amaya Night Rain 2010

80x40x7cm Vinyl on Canvas


Aibo 2010

Aibo 2010

50x50x7cm Vinyl on Canvas


Aibo 2010

Aibo 2010

50x50x7cm Vinyl on Canvas


 • YukiHana 2010
 • YukiHana 2010
 • Ryoko 2010
 • Ryoko 2010
 • Kioku Memory 2010
 • Kioku Memory 2010
 • Kazuko 2010
 • Kazuko 2010
 • Jiki Porcelain 2010
 • Jiki Porcelain 2010
 • ImaHodo 2010
 • ImaHodo 2010
 • ImaHou 2010
 • ImaHou 2010
 • Amaya Night Rain 2010
 • Amaya Night Rain 2010
 • Aibo 2010
 • Aibo 2010